E-Set 001:                   oder     

                                                        (Durchmesser der Perlen: ca. 13mm)  

E-Set 002:         

                                                        (Durchmesser der Perlen: ca. 13mm)

E-Set 003:        

                                                        (Durchmesser der Perlen: ca. 13mm)

E-Set 004:       

                                                        (Durchmesser der Perlen: ca. 13mm)

E-Set 005:        oder

                                           

                        passender Ohrring aus dem Set E-002

                                                        (Durchmesser der Perlen: Ring u. Ohrring ca. 13mm;    

                                        Kette u. Armband ca. 20mm ;                                              

                                        Bänder aus PVC mit Steckverschluß)

E-Set 006:           passender Ohrring aus dem Set E-004 oder Ohrring E-006

                                 (Durchmesser der Perlen: Ring u. Ohrring ca. 13mm; 

                                        Kette u. Armband ca. 20mm ;                                           

                                        Bänder aus PVC mit Steckverschluß)

E-Set 007:           oder

                           

                        passender Ohrring aus dem Set E-001

                               (Durchmesser der Perlen: Ring u. Ohrring ca. 13mm; 

                                        Kette u. Armband ca. 20mm ;                                              

                                        Bänder aus PVC mit Steckverschluß)

E-Set 008:               

                                                        (Durchmesser der Perlen: ca. 13mm)